VNA standpunt AVG

Leasemaatschappij is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens van haar contractanten/klantrelatie(s). Een verwerkersovereenkomst is niet nodig tussen leasemaatschappij en haar zakelijke klanten.

Binnen de leasesector worden er wel eens vragen gesteld over de rolverdeling met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens met de zakelijke klanten in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is geworden.

Op basis van de AVG hoeft er door de zakelijke klanten geen verwerkersovereenkomst afgesloten te worden met de leasemaatschappij. Weliswaar worden er persoonsgegevens verstrekt van zakelijke leaserijders (medewerkers van de klant/contractant), maar daarmee is de leasemaatschappij nog geen ‘Verwerker’ in de zin van de wet.

Dit blijkt uit de AVG (artikel 4.7 en 4.8) en de uitleg die het ministerie van Justitie en Veiligheid (UAVG paragraaf 3.5.1) hier aan geeft. Het enkele feit dat een leasemaatschappij in opdracht van een klant/contractant werknemersgegevens verwerkt, maakt hem nog niet tot een ‘Verwerker’. De leasemaatschappij heeft op grond van de privacyregelgeving namelijk ook de positie van een ‘Verwerkingsverantwoordelijke’

Dit komt door het feit dat het verwerken van de gegevens van de werknemers door de leasemaatschappij niet de primaire opdracht is ten behoeve van haar klant/contractant, maar logischerwijs voortvloeit uit de dienstverlening die de leasemaatschappij aanbiedt. De primaire opdracht is namelijk de dienstverlening omtrent het leasen van een (zakelijk) voertuig met alle diensten die daarbij horen zoals die vermeld staan in de leaseovereenkomst.

Het verwerken van de persoonsgegevens van de berijder, welke geen partij is geweest bij het opstellen noch bij het sluiten van de leaseovereenkomst, is dus niet de primaire opdracht, maar een uitvloeisel van de dienstverlening. Dit maakt de leasemaatschappij dus een ‘Verwerkingsverantwoordelijke’.

Uiteraard is de leasemaatschappij als verwerkingsverantwoordelijke onverminderd verplicht zeer zorgvuldig met de verkregen persoonsgegevens van de berijder om te gaan in overeenstemming met de privacyregels uit de AVG. In het Privacy Statement van de leasemaatschappij kunt u nalezen hoe zij hier invulling aan geeft.

Overeenkomstig de AVG (artikel 14) zal de leasemaatschappij aan haar informatieplicht voldoen en de berijder volledig informeren over de ontvangst van zijn persoonsgegevens en de wijze waarop deze verwerkt worden.

Met deze verklaring handelt uw leasemaatschappij volledig in overeenstemming met de informatie welke is verstrekt door haar branchevereniging VNA.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als een juridisch advies. VNA heeft de vereiste zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van dit bericht, maar wijst iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk van de hand.

Privacy statement van Forward Lease
Nu bekijken