Staatssecretaris: transitie naar elektrisch rijden heeft grote klimaatvoordelen

Eerder dit jaar verscheen er een kritisch rapport van de Rekenkamer over de autobelastingen. Vooral over de regelingen voor elektrisch rijden stelden Tweede Kamerleden diverse vragen. De staatssecretaris weerlegde die vragen deze week.

Staatssecretaris Vijlbrief is het er dan ook niet mee eens dat het fiscaal stimuleren van elektrische auto’s ondoelmatig en enorm duur is: “In het Klimaatakkoord heeft het kabinet de ambitie opgenomen dat in 2030 alle nieuw verkochte personenauto’s emissievrij zijn. In het Klimaatakkoord is daarom voor de periode 2020-2025 een nieuw stimuleringspakket voor emissievrije auto’s afgesproken, waarmee de transitie naar emissievrij rijden wordt versneld. Deze transitie leidt primair tot een lagere CO-uitstoot, maar bijvoorbeeld ook tot gezondere lucht, minder geluidsoverlast en verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Tegenover het Rekenkamerrapport zet hij ook diverse andere argumenten. Zo heeft de Algemene Rekenkamer gerekend met een gebruiksduur van 5 jaar. Een personenauto heeft in Nederland echter een gemiddelde levensduur van 18 jaar. Een elektrische auto zal dus naar verwachting over een veel langere periode dan 5 jaar zorgen voor een CO-besparing. De staatssecretaris stelt dat de transitie naar elektrisch rijden op termijn grote voordelen heeft voor het klimaat. Met die voordelen heeft de Rekenkamer in haar analyse geen rekening gehouden.

De staatssecretaris wijst er ook op dat de stimulering van emissievrije personenauto’s richting 2025 afgebouwd wordt, om gelijke tred te houden met de marktontwikkelingen en de dalende kosten van emissievrije auto’s. Ook worden de regelingen toegespitst op middelgrote en kleine emissievrije auto’s. Hiermee wordt overstimulering tegengegaan. Ook wijst hij op de in de weg opgenomen ‘hand aan de kraan’-systematiek waarmee de fiscale regelingen aangepast kunnen worden aan de ontwikkelingen in de inzet van nieuwe auto’s. Daarmee wordt het stimuleringsbeleid begrensd tot het afgesproken niveau in het Klimaatakkoord. Dat niveau is nodig om zicht te houden op de doelstelling van 100% nieuwverkopen van emissievrije auto’s in 2030.