Bouwstenen voor een nieuw belastingstelsel

Het gaat om onderzoeken aan de hand van zeven knelpunten in het huidige belastingsysteem. Naast een steeds hogere lastendruk op arbeid, vraagt bijvoorbeeld ook de opkomst van de flex- en platformeconomie om aanpassing van de wet. Ook zou het toebrengen van schade aan klimaat en gezondheid tot sterkte prijsprikkels via belastingheffing kunnen leiden. Bovendien blijft het gewenst het belastingstelsel eenvoudiger te maken.

Voor wat betreft de deeleconomie (bijvoorbeeld voor deelauto’s) is er nog geen helder beeld bij de totale omvang daarvan. Daar wordt verder onderzoek naar gedaan. Wel wordt nu al aanbevolen dat digitale platformen verplicht zouden moeten worden hun gegevens aan de belastingdienst aan te leveren. Ook de fiscale wetgeving kan op dit punt vereenvoudigd worden.

Als voorbeeld van de noodzakelijke vereenvoudiging wordt ook de bijtelling genoemd. De berijder moet een uitgebreide kilometeradministratie bijhouden als hij wil aantonen dat een voertuig alleen zakelijk wordt gebruikt. De btw-heffing op privégebruik kan ook eenvoudiger en beter. Bijvoorbeeld door de aftrek van btw al bij het maken van autokosten te beperken met het oog op toekomstig privégebruik. Voor een vereenvoudiging van de autobelastingen zou het volgens de opstellers van het rapport ook wenselijk zijn om op termijn zoveel mogelijk van de bijzondere regelingen in de MRB en BPM (bijvoorbeeld voor circusauto’s, particulier paardenvervoer etc.) af te schaffen of buiten de autobelastingen vorm te geven, bijvoorbeeld via subsidies. Ook de overgangsregeling voor oldtimers kan veel eenvoudiger.

In de autobelastingen zijn al veel vergroeningsmaatregelen getroffen. In het rapport wordt onder andere als extra optie genoemd: Het afschaffen van specifieke BPM- en MRB-regelingen voor overheidsvoertuigen zodat ook zij een prikkel krijgen om een nulemissie-voertuig te kopen, het invoeren van een CO2-component in de BPM op bestelauto’s, het afschaffen of verlagen van het MRB-tarief voor bestelauto’s van ondernemers, het invoeren van een stikstoftoeslag en fijnstoftoeslag in de MRB voor dieselpersonenauto’s en dieselbestelauto’s, en een uitbreiding van de milieu-investeringsaftrek.

Na de verkiezingen van volgend voorjaar kunnen deze bouwstenen gebruikt worden bij de volgende kabinetsformatie. Wij houden je van het vervolg op de hoogte!