Algemene Rekenkamer presenteert rapport over autobelastingen

De Algemene Rekenkamer heeft een rapport gepubliceerd over de fiscale maatregelen voor elektrische auto’s en bestelauto’s.

De hoofdconclusie van de analyse van de Algemene Rekenkamer is dat elektrische auto’s aanzienlijke belastingbedragen vergen, zowel per auto als per bespaarde ton CO2. Deze belastingposten hangen samen met de milieudoelstellingen die het kabinet met deze maatregelen nastreeft. De belastingvoordelen voor elektrische auto’s komen vooral terecht bij zakelijke rijders, aldus de Algemene Rekenkamer. Voor de bestelauto’s concludeert de Rekenkamer dat er met de BPM-vrijstelling en het lage MRB-tarief een groot bedrag is gemoeid en dat de fiscale regelingen voor bestelauto’s weinig positieve invloed hebben op het bereiken van luchtkwaliteits- en klimaatdoelen.

In het rapport is ook de reactie van de staatssecretaris van Financiën opgenomen. Hij wijst er onder meer op dat Nederland zich heeft gecommitteerd aan het klimaatakkoord van Parijs. In de Nederlandse klimaatwet is de Parijsdoelstelling vertaald naar 95% CO2-reductie in 2050 en een tussenambitie van 49% reductie in 2030. In het regeerakkoord is daarom de ambitie opgenomen om in 2030 100% van de nieuwverkochte auto’s emissievrij te laten zijn. In het Klimaatakkoord heeft het kabinet daarom afgesproken de fiscale stimulering tot en met 2025 voort te zetten. Tegelijkertijd wordt deze stimulering afgebouwd om gelijke tred te houden met de marktontwikkelingen en de dalende kosten van elektrische auto’s en is deze vooral gericht op middelgrote en kleine elektrische auto’s.
“Emissievrij rijden biedt naast een lagere CO2-uitstoot bredere voordelen voor de samenleving, zoals innovatiekansen voor Nederlandse bedrijven en verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen” aldus de staatssecretaris. “Tevens betekent meer emissievrije auto’s minder stikstofuitstoot, gezondere lucht en minder geluidsoverlast”.

Wij voegen daaraan toe dat er inmiddels ook voor particuliere auto’s een subsidieregeling (de SEPP) is opengesteld. Zie www.rvo.nl voor deze subsidieregeling en de voorwaarden daarvan.